ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Sicherheitsfolien schützen vor Durchwurf

ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Sicherheitsfolien sind mehrlagige Laminate, die auf der Innenseite von Glasflächen appliziert werden. Je nach Folientyp weisen sie bestimmte Schutzeigenschaften auf. Die Folien werden mit dem Glas zu einer Einheit verbunden und können auch bei genauem Betrachten kaum erkannt werden.

Folienbeschichtungen werden für die folgende Zwecke eingesetzt:

Auch eine Kombination der beiden Folientypen ist möglich, wir beraten Sie gerne.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ