ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Ein Datenschutzschrank muss nach dem Feuer noch einen Sturz überstehen

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Der Sturztest soll unter anderem Aufschluss darüber geben, ob der Tresor einen harten Sturz – lose in ein zweites Feuer – ohne Schaden für den empfindlichen Inhalt übersteht. Dieser Test soll insbesondere den Fall eines brandbedingten Stockwerk-Einsturzes simulieren, bei dem Datensicherungseinrichtungen mit hinabstürzen.

Ein Modell gleicher Bauart wie beim Feuerwiderstandstest wird 45 Minuten lang bei einer Temperatur von 1090° C beflammt. Nach dem Abstellen der Brenner muss innerhalb von 4 Minuten ein Sturz aus 9,15 Meter Höhe in eine Kiesgrube durchgeführt werden.

Direkt nach dem Sturztest wird der Tresor wieder in den Brandraum geschoben und nochmals 45 Minuten bei jetzt 900° C beflammt. Auch dieser Test ist erst dann beendet, wenn die höchste Innentemperatur im Tresor überschritten wurde.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ