ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Brände können durch effiziente Technologien bereits im Keim erstickt werden

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Der technische Brandschutz umfasst folgende Bereiche:

  1. Elektrotechnischer Brandschutz (z.B. Beleuchtung)
  2. Kleinlöschgeräte
  3. Brandentdeckung und Alarmierung
  4. Löschanlagen
  5. Brandfallsteuerungen (z.B. für Türen, Lüftungen, Aufzüge)
  6. Gasmeldeanlagen

Im technischen Brandschutz liegen unsere Kernkompetenzen einerseits im elektrotechnischen Brandschutz wie Fluchtwegbeleuchtung, Fluchtwegkennzeichnung (Signalisation) und andererseits im Bereich der Brandfallsteuerungen für Türen.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ