ຍົກເລີກເນື້ອຫາ
Sites Directory Sites Directory
ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ ເນດ໋ເຕັດ ພ໋ອດເລັດ
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Mit Tresoren lassen sich Wertsachen, Dokumente und Datenträger schützen

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ

Wertsachen, Dokumente oder Datenträger, welche geschützt werden sollen, haben 

unterschiedliche Anforderungen an eine sichere Aufbewahrung. Aus der Fülle an Möglichkeiten und Produkten finden Sie dank unserer kompetenten Beratung den passenden Tresor.

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen drei Kategorien von Wertbehältnissen:

Wertsachentresore weisen einen erhöhten Einbruchschutz auf. Dokumentenschränke besitzen diese Eigenschaft nur bedingt, dafür bieten sie einen erhöhten Brandschutz. Auch Datenschutzschränke gewährleisten einen erhöhten Brandschutz, jedoch bieten sie zusätzlich Schutz gegen eine Datenbeschädigung durch Luftfeuchtigkeit, Wasser oder Magnetfelder.


Wir bieten Ihnen nebst der Beratung auch eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme sowie eine Benutzerschulung an.

ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
Auch Spezialanfertigungen sind möglich. Wir zeigen Ihnen gerne die individuelle Lösung für Ihr Sicherheitsanliegen.
ການສະແດງສາລະບານເວບ ການສະແດງສາລະບານເວບ
Wertsachentresor
Wertsachentresor
Dokumentenschrank
Dokumentenschrank
Datenschutzschrank
Datenschutzschrank
 
Dokumentenschutzschrank mit 3 Flügeln